Privacy beleid

Privacystatement Van Dompseler Bespaar Advies september 2020

Van Dompseler Bespaar Advies hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de vennootschap onder firma Van Dompseler Bespaar Advies, gevestigd aan Vondellaan 9 te (3842 EA) Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58839852, (verder te noemen “VDBA”),

2. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie VDBA persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers van www.vdba.info;
 3. ontvangers van (digitale) nieuwbrieven van VDBA;
 4. alle overige personen die met VDBA contact opnemen of van wie VDBA persoonsgegevens verwerkt.

3. Verwerking van persoonsgegevens

VDBA verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of door het invullen van een formulier op onze internetpagina) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 2. VDBA heeft ontleend aan andere (openbare) bronnen.

4. Doeleinden verwerking

VDBA verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het kunnen bemiddelen bij het tot stand komen van energiecontracten tussen (potentiële) klanten en energiemaatschappijen;
 2. het beheren van energiecontracten;
 3. het kunnen uitvoeren van met klanten gesloten overeenkomsten, waaronder facturatie;
 4. het onderhouden van contact, door toezenden van een nieuwsbrief, en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde klanten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien,
 6. het evalueren van haar dienstverlening aan de hand van door betrokkenen ingevulde evaluatieformulieren;
 7. het verbeteren van de website www.vdba.info.

5. Rechtsgrond

VDBA verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst tot dienstverlening;
 3. een wettelijke verplichting;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor direct marketing en/of het toezenden van nieuwsbrieven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met VDBA. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan en/of niet meer kan worden gecontinueerd.

6. Verwerkers

VDBA kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van VDBA persoonsgegevens verwerken. VDBA sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. VDBA maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt. VDBA bewaart (klant)documentatie in een Cloud omgeving.

7. Persoonsgegevens delen met derden

VDBA deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de uitvoering van haar dienstverlening kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld energiemaatschappijen, netbeheerders en meetbedrijven.

VDBA deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Doorgifte buiten de EER

VDBA geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt VDBA er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9. Bewaren van gegevens

VDBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VDBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via sander@vdba.info

11. Cookies

Om de website van VDBA goed te laten functioneren maakt de website gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals bedoeld is (functionele cookies) en dat statistieken en bepaalde website functies beheerd kunnen worden.

Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt verwijderen kunt u terecht op de website van de Consumentenbond.

12. Wijzigingen privacystatement

VDBA behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. De wijzigingen worden op de website van VDBA gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

13. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht VDBA te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met VDBA door een e-mailbericht te sturen naar sander@vdba.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop VDBA persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met VDBA door een e-mailbericht te sturen naar sander@vdba.info. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Versie 1.1 – 28 september 2020