Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  Van Dompseler Bespaar Advies versie maart 2022

artikel 1       Definities

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.    Consument: de Klant die een natuurlijk persoon is, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit;

3.    Dag: kalenderdag;

4.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

5.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

6.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8.    Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) van VDBA afneemt;

9.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan Klanten aanbiedt, in dit geval VDBA;

10.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen VDBA en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping

12.   Afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

13.   Leveringsovereenkomst: de overeenkomst die door bemiddeling van VDBA rechtstreeks tussen de Klant en een energiemaatschappij totstandkomt.

artikel 2       Algemeen

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Dompseler Bespaar Advies, hierna te noemen: “VDBA”, en een Klant waarop VDBA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VDBA, voor de uitvoering waarvan door VDBA derden dienen te worden betrokken.

3.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van VDBA en zijn vennoten.

4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VDBA en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.    Indien VDBA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VDBA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

9.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VDBA voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij VDBA zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

10.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

artikel 3       Offertes en aanbiedingen

1.    Alle offertes en aanbiedingen van VDBA zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product en/of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.    VDBA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VDBA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VDBA anders aangeeft.

5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht VDBA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 4       Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1.    De overeenkomst tussen VDBA en de Klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd die gelijk is aan de duur van de Leveringsovereenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.    VDBA verlengt ieder jaar per 1 januari de Leveringsovereenkomst met twaalf maanden als gevolg waarvan de overeenkomst tussen VDBA en de Klant eveneens (stilzwijgend) met twaalf maanden wordt verlengd.

3.    De overeenkomst met VDBA kan door de Klant schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en enkel tegen het einde van de looptijd van de tussen de Klant en VDBA gesloten overeenkomst.

4.    Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant VDBA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VDBA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.    Indien VDBA gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan VDBA ter beschikking heeft gesteld.

6.    VDBA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.    VDBA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VDBA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen met betrekking tot de daaraan voorafgaande fase(n).

9.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant en/of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VDBA zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10.   Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VDBA gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van VDBA op en is voor de Klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VDBA een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

11.   Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VDBA gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van VDBA daardoor direct of indirect ontstaan.

12.   Indien VDBA met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is VDBA niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Verder heeft VDBA het recht een overeengekomen vaste prijs naar rato te verhogen, zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, in het geval mocht blijken dat het verbruik van de Klant meer dan 20% is gestegen ten opzichte van het verbruik van de Klant waar VDBA bij haar prijsopgave vanuit is gegaan.

13.   VDBA is gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te passen.

14.   Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij VDBA alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VDBA rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

artikel 5       Overeenkomst op afstand

1.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft VDBA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal VDBA daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.    VDBA zal in geval er sprake is van een overeenkomst op afstand uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.     het bezoekadres van de vestiging van VDBA waar de consument met klachten terecht kan;

b.     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.     de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.     de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.     indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

3.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

artikel 6       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.    VDBA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–      de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–      na het sluiten van de overeenkomst VDBA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

–      de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–      Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van VDBA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is VDBA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2.    Voorts is VDBA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VDBA kan worden gevergd.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VDBA op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien VDBA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Indien VDBA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.    Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is VDBA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.    Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VDBA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.    Indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting onder de overeenkomst jegens VDBA is VDBA onder meer gerechtigd de Klant te (laten) verwijderen uit de tussen VDBA en de energiemaatschappij gesloten raamwerkovereenkomst en/of de Leveringsovereenkomst te (laten) beëindigen, met als gevolg dat de energielevering door de energiemaatschappij aan de Klant wordt opgeschort en/of definitief wordt gestaakt en de energiemaatschappij op grond van haar algemene voorwaarden jegens de Klant aansprak zal maken op (bijvoorbeeld) vergoeding van geleden schade en contractuele boetes.

8.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VDBA, zal VDBA in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VDBA extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij VDBA anders aangeeft.

9.    In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling en/of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim en staat het VDBA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VDBA op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

artikel 7       Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand

1.    De Klant, die consument is, kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product en/of dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. VDBA mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de overeenkomst tussen VDBA en de consument tot stand is gekomen.

 

artikel 8       Uitoefening van het herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand door de consument en kosten daarvan

1.    ls de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan VDBA.

 

artikel 9       Verplichtingen van VDBA bij herroeping bij overeenkomst op afstand

1.    Als VDBA de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangt van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.    VDBA vergoedt alle betalingen van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

3.    VDBA gebruikt voor terugbetaling hefzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

artikel  10    Overmacht

1.    VDBA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VDBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VDBA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VDBA of van derden daaronder begrepen. VDBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VDBA zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.    VDBA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.    Voor zoveel VDBA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VDBA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 11     Betaling en incassokosten

1.    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door VDBA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VDBA aangegeven. VDBA is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.    Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.    VDBA heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.    VDBA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VDBA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.    De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VDBA verschuldigde.

6.    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.    Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012 (Staatsblad 2012/142). Indien VDBA met betrekking tot een Klant, die geen consument is, echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De Klant is over de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 

artikel 12     Aansprakelijkheid

1.    Indien VDBA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    VDBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VDBA is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.    Indien VDBA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VDBA beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag exclusief BTW dat onder de overeenkomst in het jaar dat de schade is ontstaan door VDBA aan de Klant is gefactureerd.

4.    De aansprakelijkheid van VDBA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.    VDBA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VDBA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VDBA toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.    VDBA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VDBA of zijn vennoten en/of leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 13     Vrijwaring

1.    De Klant vrijwaart VDBA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VDBA toerekenbaar is.

2.    Indien VDBA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden VDBA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VDBA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VDBA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

artikel 14     Verkregen kennis

1.    VDBA heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15    Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VDBA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.    De rechter in de vestigingsplaats van VDBA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VDBA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16    Wijziging voorwaarden

1.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met VDBA.

2.    VDBA is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te herzien en te wijzigen.

3.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.